REGULAMIN

Regulamin serwisu internetowego farmabialka.pl

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy farmabialka.pl prowadzony jest przez FARMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki, nr KRS: 0000775463, REGON: 382754680, NIP: 5170397766.

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

1. Konsument– Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu farmabialka.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Przedsiębiorca – FARMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki, nr KRS: 0000775463, REGON: 382754680, NIP: 5170397766.

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://farmabialka.pl

§3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: ul.Słowackiego 24/67, 35-060 Rzeszów

2. Adres poczty elektronicznej: [email protected]

3. Numer telefonu: +48 535 151 587

4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

3. Sklep FarmaBialka.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.

4. Użytkownik zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe ewentualne potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia. Zamówienie z nieprawidłowo wypełnionymi formularzami nie będą realizowane.

§5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 5 dni lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy:
mBank
Nr konta:
PL (zł): 71 1140 2004 0000 3702 8017 4997
Euro: 94 1140 2004 0000 3712 1147 4105

w tytule zamówienia: Nr zamówienia
FARMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul.Słowackiego 24/67, 35-060 Rzeszów
b. elektronicznie karta płatnicza / kredytowa za pośrednictwem serwisu paynow.pl
c. przy odbiorze (za pobraniem).

3. Kosztami przesyłki obciążany jest zamawiający. Koszt wysyłki są opisane w zakładce – Dostawa i Płatności.

4. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

5. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie 1-5dni roboczych. Paczki wysyłamy od Poniedziałku do Czwartku. W przypadku dłuższego terminu wysyłki Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o opóźnieniu. Czas oczekiwania na przesyłkę kurierską to 1-5dni robocze.

6. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich (w tym przesyłka typu „Paczkomaty”).

7. W chwili doręczenia paczki Konsument zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie skontaktować się ze sklepem.

8. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9. Konsument może anulować zamówienie bez konsekwencji prawnych, o ile status nie zostanie zmieniony na „Wysłane”. Anulowanie można dokonać telefonicznie lub mailowo. W przypadku anulacji mailowej prosimy w tytule maila o wpis „Anulowanie zamówienia nr …. – Pilne”.

10. Przy wyborze opcji płatności: ”za pobraniem” jeśli paczka zostanie wysłana (status został zmieniony na „wysłane”) w przypadku rezygnacji Konsument jest zobowiązany pokryć podwójną wartość wysyłki na konto Sklepu FarmaBialka.pl w terminie 7dni od odebrania zwrotu pod rygorem wszczęcia postępowania windykacyjnego. Koszt wysyłki paczki do 30kg wynosi 20zł, zatem zwrot wynosi podwojoną wartość tej kwoty 40zł. W przypadku rezygnacji, Sklep FarmaBialka.pl zobowiązuje się do zwrotu środków wpłaty pomniejszonej o koszt wysyłki w dwie strony (do klienta i zwrot).

11. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.6. Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 Regulaminu.

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

§9 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Poniżej stronie znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy – pobierz formularz.

close

Brak produktów w koszyku.